ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงาน 4 ด้านของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

*มีผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว 46 คน

ข้อ 1. ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ
ผู้บริหารโรงเรียน 1 2.17
ครูผู้สอน 44 95.65
อื่นๆ 1 2.17
ข้อ 2. ระยะเวลาในการรับราชการ จำนวน ร้อยละ
น้อยกว่า 5 ปี 41 89.13
6-10 ปี 1 2.17
11-15 ปี 1 2.17
16 ปี ขึ้นไป 3 6.52

ข้อ
รายละเอียด
จำนวน
ค่าเฉลี่ย
SD
แปลผลระดับความพึงพอใจ
ผลการบริหารงานด้านวิชาการ
3. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
46
3.07 0.32 ปานกลาง
4. ความพึงพอใจด้านการวางแผนการอบรม พัฒนาครูได้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
46
2.26 0.74 น้อย
5. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
46
3.04 0.36 ปานกลาง
6. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้
46
3.85 0.55 มาก
7. ความพึงพอใจด้านการนิเทศการศึกษา
46
2.26 0.64 น้อย
8. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ งานประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
46
2.28 0.71 น้อย
รวมค่าเฉลี่ย : 2.79 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : ปานกลาง
ผลการบริหารงานด้านงบประมาณ
9. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และภายนอก
46
2.98 0.44 ปานกลาง
10. ด้านการเสนอขอ จัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ
46
3.04 0.41 ปานกลาง
11. ด้านการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษา
46
3.04 0.29 ปานกลาง
12. ด้านการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
46
3.07 0.38 ปานกลาง
13. ด้านการช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษา
46
3.15 0.46 ปานกลาง
14. ด้านการช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถานศึกษา
46
3.07 0.38 ปานกลาง
รวมค่าเฉลี่ย : 3.06 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : ปานกลาง
ผลการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
15. ด้านการวางแผนอัตรากำลังให้แก่สถานศึกษา
46
2.98 0.44 ปานกลาง
16. ด้านการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูให้แก่สถานศึกษา
46
3.04 0.36 ปานกลาง
17. ด้านขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เช่น ความดีความชอบ เครื่องราชฯ การเลื่อนตำแหน่ง ระดับให้สูงขึ้น และการย้าย
46
3.13 0.34 ปานกลาง
18. ด้านการขออนุญาตไปราชการ/อนุญาตไปต่างประเทศ
46
3.96 0.29 มาก
19. ด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูฯ
46
3.91 0.28 มาก
20. ด้านการขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.๗
46
3.96 0.20 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 3.50 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : ปานกลาง
ผลการบริหารงานด้านบริหารทั่วไป
21. ด้านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และความพร้อมของการใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
46
3.07 0.38 ปานกลาง
22. ด้านข้อมูล เอกสาร งานธุรการ
46
3.07 0.44 ปานกลาง
23. ด้านการประสาน การต้อนรับและการช่วยเหลือ
46
2.24 0.60 น้อย
24. ด้านความพร้อม พอเพียงและความสะอาดของอาคารสถานที่ เช่น ที่จอดรถ ห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องส้วม
46
3.07 0.32 ปานกลาง
25. ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร
46
1.39 0.99 น้อยที่สุด
26. ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
46
1.46 0.99 น้อยที่สุด
รวมค่าเฉลี่ย : 2.38 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : น้อย
มีผู้ตอบแบบสอบถาม 46 คน รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน : 2.93 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านในระดับ : ปานกลาง

ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและ ด้านข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผลการประเมินด้านอาคารสถานที่
27. การจัดภูมิทัศน์ และบริเวณภายนอกที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม
46
3.11 0.52 ปานกลาง
28. อาคารทั้งภายในและภายนอกมีความสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย
46
3.11 0.37 ปานกลาง
29. อาคารทั้งภายในและภายนอกมีความปลอดภัย
46
3.13 0.45 ปานกลาง
30. ห้องน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น
46
3.11 0.43 ปานกลาง
31. ห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอ
46
2.28 0.77 น้อย
รวมค่าเฉลี่ย : 2.95 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : ปานกลาง
ผลการประเมินด้านสวัสดิการ
32. มีมุมอ่านหนังสือเพียงพอ
46
2.24 0.60 น้อย
33. มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ
46
2.17 0.60 น้อย
34. มีมุมให้บริการเครื่องดื่ม น้ำ ชา กาแฟเพียงพอ
46
1.35 0.84 น้อยที่สุด
35. มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ระบบไวไฟอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
46
1.35 0.84 น้อยที่สุด
36. บุคลากรมีจิตบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย ต้อนรับผู้มารับบริการ
46
1.43 0.97 น้อยที่สุด
รวมค่าเฉลี่ย : 1.71 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : น้อย
ผลการประเมินด้านข้อมูลข่าวสาร
37. ป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่/หน่วย/กลุ่ม/ห้องประชุม ชัดเจน
46
2.37 0.82 น้อย
38. ป้ายประชาสัมพันธ์กระบวนงานของ กลุ่ม/หน่วย
46
3.13 0.40 ปานกลาง
39. ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร enews/e-network ผ่านเว็บไซต์ สพม.36
46
1.52 1.12 น้อย
40. ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม/หน่วยต่างๆ
46
1.48 1.04 น้อยที่สุด
41. ระบบรับส่งเอกสารราชการ e-loader/e-office/smart area
46
1.43 1.06 น้อยที่สุด
รวมค่าเฉลี่ย : 1.99 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : น้อย
รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน : 2.21 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจทั้ง 3 ด้านในระดับ : น้อย
42. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- อาคารสถานที่สวยงามครับ
- ดีเยี่ยม
- ดีเยี่ยม
- ศึกษานิเทศมาเยี่ยมโรงเรียน ศึกษาปัญหา ให้คำแนะนำมากกว่านี้