แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงาน 4 ด้านของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกทำเครื่องหมายให้ตรงกับความพึงพอใจของท่าน กรุณากรอกตามความเป็นจริง
(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

*จำเป็น [มีผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว 122 คน] [คลิกดูผลการประเมิน]


สถานะภาพผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ


1.ตำแหน่งของท่านคือ *
ผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้สอน
อื่นๆ:

2.ระยะเวลาในการรับราชการ *
น้อยกว่า 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16 ปี ขึ้นไป


การบริหารงานด้านวิชาการ


3.ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

4.ความพึงพอใจด้านการวางแผนการอบรม พัฒนาครูได้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

5. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

6. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้*(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

7. ความพึงพอใจด้านการนิเทศการศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

8. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ งานประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

การบริหารงานด้านงบประมาณ


9. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และภายนอก *

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

10. ด้านการเสนอขอ จัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

11. ด้านการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

12. ด้านการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

13. ด้านการช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

14. ด้านการช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถานศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล


15. ด้านการวางแผนอัตรากำลังให้แก่สถานศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

16. ด้านการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูให้แก่สถานศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

17.ด้านขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เช่น ความดีความชอบ เครื่องราชฯ การเลื่อนตำแหน่ง ระดับให้สูงขึ้น และการย้าย *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

18.ด้านการขออนุญาตไปราชการ/อนุญาตไปต่างประเทศ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

19.ด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูฯ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

20.ด้านการขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.๗ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

การบริหารงานด้านบริหารทั่วไป


21.ด้านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และความพร้อมของการใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

22.ด้านข้อมูล เอกสาร งานธุรการ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

23.ด้านการประสาน การต้อนรับและการช่วยเหลือ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

24.ด้านความพร้อม พอเพียงและความสะอาดของอาคารสถานที่ เช่น ที่จอดรถ ห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องส้วม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

25.ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

26.ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

ประเมินความพึงพอใจการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและ ด้านข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ด้านอาคารสถานที่


27. การจัดภูมิทัศน์ และบริเวณภายนอกที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

28. อาคารทั้งภายในและภายนอกมีความสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

29. อาคารทั้งภายในและภายนอกมีความปลอดภัย *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

30. ห้องน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

31. ห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

ด้านสวัสดิการ


32. มีมุมอ่านหนังสือเพียงพอ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

33. มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

34. มีมุมให้บริการเครื่องดื่ม น้ำ ชา กาแฟเพียงพอ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

35. มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ระบบWI-FI อินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

36. บุคลากรมีจิตบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย ต้อนรับผู้มารับบริการ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

ด้านข้อมูลข่าวสาร


37. ป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่/หน่วย/กลุ่ม/ห้องประชุม ชัดเจน *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

38. ป้ายประชาสัมพันธ์กระบวนงานของ กลุ่ม/หน่วย *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

39. ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร enews/e-network ผ่านเว็บไซต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

40. ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม/หน่วยต่างๆ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

41. ระบบรับส่งเอกสารราชการ e-loader/e-office/smart area *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

42. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้