ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ภาษา (ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาตากาล็อก)
คำปฏิญญาเขตสุจริต
การจัดการข้อร้องเรียน
สรุปผลรายงานข้อร้องเรียน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต