ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2564
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณรายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีปกติ
บรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในหัวข้อ บทบาทและคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่ยั่งยืนในยุค New Normal
ประชุมปฏิบัติการการประสานแผนการบริหารจัดการของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา