พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญเลิศ ค่อนสอาด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านมาตรฐานการศึกษา
ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นำคณะข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 “ดีเด่น”
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Google Hangouts Meet
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563