กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์
SP จาก TRUE ลงพื้นที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา...
พิธีเปิดการอบรม “การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน”
กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑