โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ มอบทุนการศึกษา และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."