พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา...
พิธีเปิดการอบรม “การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน”
กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ มอบทุนการศึกษา และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด