ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
29/01/2564 คู่มือโปรแกรมบัญชี หน่วยตรวจสอบภายใน
17/12/2563 คู่มือการจัดหาพัสดุและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
15/12/2563 ปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน
30/09/2562 ปฏิทินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน
30/10/2561 ปฏิทินการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
30/10/2561 ปฏิทินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
30/10/2561 แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยตรวจสอบภายใน