ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
06/03/2563 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มอำนวยการ
30/01/2563 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มอำนวยการ
17/12/2562 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 กลุ่มอำนวยการ
15/11/2562 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ครั้งที่ 3/2562 กลุ่มอำนวยการ
14/11/2562 เอกสารประกอบการบรรยาย ของ ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มอำนวยการ
11/11/2562 เอกสารประกอบการบรรยาย ของดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 กลุ่มอำนวยการ
11/11/2562 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 Tambon 1 School Project กลุ่มอำนวยการ