ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
08/07/2563 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (แจ้งข้อราชการจำเป็นเร่งด่วน) กลุ่มอำนวยการ
08/07/2563 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (แจ้งข้อราชการจำเป็นเร่งด่วน) กลุ่มอำนวยการ
08/07/2563 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 กลุ่มอำนวยการ
08/07/2563 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference กลุ่มอำนวยการ
08/07/2563 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 กลุ่มอำนวยการ
08/07/2563 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference กลุ่มอำนวยการ
08/07/2563 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มอำนวยการ