ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
30/10/2563 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน
26/08/2563 แบบติดตาม ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
27/04/2563 แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ล่าสุด กลุ่มนโยบายและแผน
23/04/2563 ประเด็นแก้ไขแบบติดตามประเมินผล ปี 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
22/04/2563 แบบติดตามมาตรฐานเขต กลุ่มนโยบายและแผน
22/04/2563 แบบติดตามตัวชี้วัด กลุ่มนโยบายและแผน
22/04/2563 คู่มืออับโหลดตัวชี้วัด และมาตรฐานเขต กลุ่มนโยบายและแผน