ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
16/07/2564 ข้อมุลสารสนเทศ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน
28/06/2564 ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 กลุ่มนโยบายและแผน
31/05/2564 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนโยบายและแผน
13/05/2564 แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน
30/10/2563 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน
26/08/2563 แบบติดตาม ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
27/04/2563 แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ล่าสุด กลุ่มนโยบายและแผน