น.ส.คุณเกล้า คุ้มคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม