ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางเนตรนภิส นพเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณนายวชิรวิชญ์ จอกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสมขาววิทยาคารน.ส.บุษกร พูลสวัสด์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะดอนน.ส.บัวขาว ความมานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดเปร็งน.ส.วรรณา จิตรวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้านายสายชล สำนักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่งนางสุภานัน เสน่หา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุงนายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดินนางสาวสุคนธา ชินศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวนางสาวอนัญญ์ธร ปลอดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 21นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวนท่าแครงนายอานุภาพ บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดอนกลางนางสาวนิตยา มิตรมานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสิงโตนายรังสฤษดิ์ ธนะเพชรพิบูลย์
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเอกนางปานจันทร์ สุริยะอัมพรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าแครายนายสมนึก จันทะไทย
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศนางสาวดวงทิพย์ หาญมนตร์
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพังคลีน.ส.ธัญลักษณ์ ปลอดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์นางสุกัญญา ธุวสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารนายวสันต์ นิติธรรมศิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์เจริญน.ส.จารุวรรณ จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดยาวนางสาวศศิเพ็ญ แก้วรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางผึ้งนางโนรี ประจำค่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางข้าวนางบัวสวรรค์ งามงอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกัด 80นายธนภณ ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคู้นางสุชาดา จันทร์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเกลือนายทิพากร พิศโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณน.ส.วารุณี เจริญช่าง
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามกอน.ส.อนุสา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยนางเมธาพร ยศยิ่ง
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีน.ส.คุณเกล้า คุ้มคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการามนายนิมิตร อิสระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกเฌอนายพรชัย ประเสริฐสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงสารนางบุญเพ็ชร สุนทรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวนายเฉลิม เกลี้ยงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมินายนุกูล เทศกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยธารานายแดน ศรีชนะวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนานายสมนึก จันทะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขนางอารีย์ บุญสร้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะนางสาวศิวิไล ใจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัวนายนิพนธ์ น้อยจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทดนางนุชนาถ ธงทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธารามนางพิณทิพย์ เลิศวิลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปรงนายนิทัศน์ ธรรมประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียนนางสุภาพร ศรีมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดงน.ส.กนกกรานต์ คชชะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20นางวัฒนา พรมมิ
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกานายนิทัศน์ นักเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเกาะกานางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสรนางทัศนีย์ แก่นภมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลอง 18นายเทอมศักดิ์ วัฒนเหลืองอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามนายสุวิทย์ วังราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางขนากนายบรรจบ ศรีประภาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์นางทัศนีย์ แก่นภมร
ผอ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 รักษาการ ผอ.โรงเรียนบึงเทพยานางสลีลา ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์นางสาวมาเดีย มะทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 15น.ส.สุปราณี เพชรน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมนางธนกร ศิริโสภาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองหกวานายสมเด็จ ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14นายวิทยา ธรรมธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสายน.ส.สุภาพร ฤกษ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพระนายปรีชา เกตุผดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงแพ่งน.ส.นิตยา มัสเยาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากบึงสิงโตน.ส.มนัญญา แก้วดวงเด่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20นายณัฐพล เลิศเชาวน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18นายกมล อิ่มสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์นายไววิทย์ นาถ้ำพลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่างนายสาธิต มาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯนางวิไล อิ่มสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุงนางพรรณี รัตนวิมลชัย
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสะอ้านนางสาวจุรี วิรัตน์ตนะ
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำนางจีรายุ บุญเขียน
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุเคราะห์นายเอกภวุฒิ สุขผึ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงนางศศกร กาฬศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิมพาวาสนายวัฒนพงษ์ คชปักษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคลองน.ส.วงเดือน สายทอง
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีล้งนายวิเชียร ซัวตังไล้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขารามนายสนั่น นุชพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)นางสาวรุจิรา สุวประดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่นางนิภา อิ่มชมชื่น
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสีนนท์นายอิทธิพร รุจะศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมนายวิมล สมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทรายนางวาสนา อาจวิชัย
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพราชนายสมภพ ประหยัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามจันทร์นางสุริสา กาญจนเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรน.ส.จงกล จั่นนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนภูดาษน.ส.คุณเกล้า คุ้มคง
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมงคลนายผดุงศักดิ์ ตานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเซนายสมบัติ บุญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง 16นายอนุรัญช์ มาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทองนายสุธรรม รอบคอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลานักนายเกษม พูลทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสมัครนายบุญเลิศ ค่อนสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์นางสาวจารินี สิกุลจ้อย
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์นางสาวเตือนจิตต์ ขมเจริญ
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมพนาวาสนางสาวศิวิไล ใจหาญ
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขวงกลั่นนายวุฒิ อิสระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตนางสาวนงนารถ ยุทธนาวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20นางสุภานัน เสน่หา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุงนางสาวสมร ระยับศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำนางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้านางสุวรรณี ซันลัง
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 19นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกัด 40นางสาวมธุรดา บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามนางมัลลิกา มะสะพันธุ์
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่นางสาวอิสรีย์ กษิฐ์ภิรมญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรนางสาวขวัญชนก แซ่โค้ว
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมานรัตนารามนางวนิดา มิตรมานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานนายธนภณ ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคู้นายยุทธชัย พิชญานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ว่าที่ ร.ต.ณัฐพร นักเสียง
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดญาณรังษารามนางสาวปัทมา เผือกสีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไทรนายอุทัย เปลี่ยนเดชา
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลางนายสุริยา ศรีโภคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแสมนางสาวนฤมล ยิ่งรุ่งโรจน์
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพานทองนายธีรภัทร์ โพธิ์สุวรรณ
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบนนางสาววรรธนี สรรพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุงนางกิจลดา สุรัสโม
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์นางสาววรรณวิสา บุญชิต
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพิมลเสนี