ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางเนตรนภิส นพเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณนายวชิรวิชญ์ จอกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสมขาววิทยาคารน.ส.บุษกร พูลสวัสด์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะดอนน.ส.บัวขาว ความมานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดเปร็งน.ส.วรรณา จิตรวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้านายสายชล สำนักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่งนางสุภานัน เสน่หา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุงนายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธารามนางสาวสุคนธา ชินศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบนนายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดินนางสาวอนัญญ์ธร ปลอดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 21นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์นายอานุภาพ บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดอนกลางนางสาวนิตยา มิตรมานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสิงโตนายรังสฤษดิ์ ธนะเพชรพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเอกนางปานจันทร์ สุริยะอัมพรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าแครายนายกฤษณะ ซื่อสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์น.ส.ธัญลักษณ์ ปลอดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์นางสุกัญญา ธุวสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารนายวสันต์ นิติธรรมศิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์เจริญน.ส.จารุวรรณ จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดยาวน.ส.จินดาวรรณ ประยูรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพิมลเสนีนางสาวศศิเพ็ญ แก้วรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางผึ้งนางโนรี ประจำค่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางข้าวนางบัวสรรค์ งามงอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกัด 80นายธนภณ ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคู้นางสุชาดา จันทร์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเกลือนายพสิษฐ์ เรือนคำงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ประเวศนายทิพากร พิศโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณนายสรวีย์ สุริยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาณิตารามนายสมภพ ประหยัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์น.ส.วารุณี เจริญช่าง
ครูรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามกอน.ส.อนุสา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสีนนท์นางเมธาพร ยศยิ่ง
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีน.ส.คุณเกล้า คุ้มคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการามนายนิมิตร อิสระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกเฌอนายพรชัย ประเสริฐสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงสารน.ส.กาญจนา ศรีนิ่มนวล
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวนายนุกูล เทศกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยธารานายอนุชัย โหมดประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนานายสมนึก จันทะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขนางอารีย์ บุญสร้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะนางสาวศิวิไล ใจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลานักนายนิพนธ์ น้อยจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทดนางนุชนาถ ธงทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธารามนายนิทัศน์ ธรรมประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียนนางวัฒนา พรมมิ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกานายนิทัศน์ นักเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเกาะกานางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่านางวิภา พุทธศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลอง 18นายสุวิทย์ วังราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางขนากนางทัศนีย์ แก่นภมร
ผอ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 รักษาการ ผอ.โรงเรียนบึงเทพยานางทัศนีย์ แก่นภมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17นางสลีลา ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์นางสาวมาเดีย มะทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 15น.ส.สุปราณี เพชรน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมนางธนกร ศิริโสภาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองหกวานายสมเด็จ ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14นายวิทยา ธรรมธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสายนายปรีชา เกตุผดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงแพ่งน.ส.นิตยา มัสเยาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากบึงสิงโตน.ส.มนัญญา แก้วดวงเด่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20นายณัฐพล เลิศเชาวน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18นายทวี แก่นดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์นายอนุรัญช์ มาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่างนายสาธิต มาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯนางวิไล อิ่มสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุงนางรัชนี ธรรมประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำนายไววิทย์ นาถ้ำพลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุเคราะห์นางศศกร กาฬศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิมพาวาสนายวัฒนพงษ์ คชปักษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคลองน.ส.วงเดือน สายทอง
ครูรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีล้งนายวิเชียร ซัวตังไล้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขารามนายสนั่น นุชพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)นางสาวรุจิรา สุวประดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่นายอิทธิพร รุจะศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมนายวิมล สมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทรายนายกมล อิ่มสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพราชนายไพโรจน์ วงศ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามจันทร์นางสุริสา กาญจนเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรนายสมบัติ บุญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง 16นายธงชัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทองนายวิฑูรย์ พรมมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)นายเกษม พูลทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสมัครนายบุญเลิศ ค่อนสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์นางสาวมธุรดา บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม