ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางสาวจินต์จุฑา เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)นางปิยะวดี ไชยสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวศศิธร ตลึงผล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางฐิติรัตน์ จันทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวสินีย์ หรุ่มวิสัย
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่นางสาวเบญจพร พรอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวชุติมณฑน์ แสงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ