ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1น.ส.จินต์จุฑา เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางฐิติรัตน์ จันทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวชุติมณฑ์ แสงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือนางสาวสินีย์ หรุ่มวิสัย
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานางสาวเบญจพร พรอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราวนางสาวเสาวนีย์ ยงสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราวนางปิยะวดี ไชยสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวศศิธร ตลึงผล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ