ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
ทำเนียบกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางนฤมล สินเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน)นางวราภรณ์ คุรุเวชสมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางกัญศลักษณ์ วิโรจนุปถัมภ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน