ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
ทำเนียบกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางกำไร นาคประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนางวราภรณ์ คุรุเวชสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางกาญจนา ศรีมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางกัญศลักษณ์ วิโรจนุปถัมภ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางนฤมล สินเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายวัชรภูมิ โรจนพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ