ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1น้ำอ้อย ไกรชิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล)วิภา โนรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษน.ส.จรัสศรี แสงมรกต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางเสาวรส สร้อยทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายสหพัฒน์ สุขพาณิชพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวศุภนิดา จินดาวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคคลชำนาญการนางสาวริลรดา โหมดศิริ
ครูอัตราจ้างนางสาวเสาวนีย์ ยงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ