ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ทำเนียบลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายสมิง แดงเจริญ
พนักงานพัสดุ ส 3นายอุดม สิงห์ภิรมย์
พนักงานธุรการ ส 4นายวรยุทธ อินทรชิต
ช่างไฟฟ้า ช 4นายสมสุข เกษมสุข
พนักงานธุรการ ส 3นายสุชาติ ศรีเจริญ
พนักงานธุรการ ส 4นางมณฑา รุ่งแสง
พนักงานธุรการ ส 3นายณรงค์ จิตมั่น
ช่างไฟฟ้า ช 1