ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ(ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ)นางปราณี บัวทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนางสาวศศิธร พุ่มมูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวอังคณา รัตนมังคละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายศุภวิทย์ สงวนทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวสุวิชา เพียรพิจิตร
พนักงานราชการนายณัฐพล พหลธรรมสาร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์