ข้อมูลกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ทำเนียบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1น.ส.ไพลิน ศรีสอ้าน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)น.ส.อารีย์รักษ์ ศรีติมงคล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษนางรวีฐภัสร์ แก้วพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางจินตนา นิมาแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนายกฤศ์วระพัชร ยังช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนายปุณณภา พรหมศิริ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวปรินดา บุญรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาววิภาภรณ์ นันต๊ะนา
พนักงานราชการนางสาวนัยนา สุขถาวร
เจ้าหน้าที่พัสดุ