ข้อมูลกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ทำเนียบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1น.ส.ไพลิน ศรีสอ้าน
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์น.ส.อารีย์รักษ์ ศรีติมงคล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษนางรวีฐภัสร์ แก้วพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษน.ส.ปรินดา บุญรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางจินตนา นิมาแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาววิภาภรณ์ นันต๊ะนา
พนักงานธุรการนางสาวนัยนา สุขถาวร
เจ้าหน้าที่นายกฤศ์วระพัชร์ ยังช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ