ข้อมูลกลุ่มกฏหมายและคดี
ทำเนียบกลุ่มกฏหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางศศิอุษา เพ็งมาก
นิติกรชำนาญการพิเศษนายสมเจตต์ เลิศวิลัย
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายนางสาวจุติรักษ์ ศรีมันตะ
นิติกรปฏิบัติการ