ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)