ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางสาวศุภากร เดโชชัยวุธ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)นางสาวกชกร นิ่มแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสุนทรี ดรุณเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวจารุณี สถิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวศิริพร เจิมภักดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวสุธิดา ศิริสาคร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน