ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาน.ส.ศุภากร เดโชชัยวุธ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษน.ส.กชกร นิ่มแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสุนทรี ดรุณเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางจงจิตต์ มาตรกำจร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวจารุณี สถิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวศิริพร เจิมภักดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวสุธิดา ศิริสาคร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน