ข้อมูลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางประภัสสร เณรศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)