ข้อมูลหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางดลใจ แสงบุญ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในน.ส.บุญทิพย์ บุณยะพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ