ข้อมูลหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางดลใจ แสงบุญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน)นางสาวบุญทิพย์ บุณยะพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ