Untitled Document




ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนสุเหร่าสมอเอก (ธนาคารกรุงเทพ 15) ผู้ดูแลระบบ
2 การประเมินเชิงระบบโครงการการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนสุเหร่าสมอเอก (ธนาคารกรุงเทพ 15) ผู้ดูแลระบบ
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน