Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มอำนวยการ
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มอำนวยการ
3 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564 กลุ่มอำนวยการ
4 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน
5 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ผู้ดูแลระบบ
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ กลุ่มอำนวยการ
8 ข้อมุลสารสนเทศ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน
9 ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 กลุ่มนโยบายและแผน
10 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนโยบายและแผน
11 แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน
12 ไฟล์นำเสนอ การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา พ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ
13 วาระการประชุม พ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ
14 คู่มือโปรแกรมบัญชี หน่วยตรวจสอบภายใน
15 คู่มือการจัดหาพัสดุและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน
17 ข้อมุลสารสนเทศ 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
18 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน
19 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
20 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
21 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
22 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
23 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
24 การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
25 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
26 แบบติดตาม ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
27 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (แจ้งข้อราชการจำเป็นเร่งด่วน) กลุ่มอำนวยการ
28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (แจ้งข้อราชการจำเป็นเร่งด่วน) กลุ่มอำนวยการ
29 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 กลุ่มอำนวยการ
30 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference กลุ่มอำนวยการ
31 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 กลุ่มอำนวยการ
32 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference กลุ่มอำนวยการ
33 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มอำนวยการ
34 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มอำนวยการ
35 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มอำนวยการ
36 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 กลุ่มอำนวยการ
37 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 กลุ่มอำนวยการ
38 เลื่อนการออกประกาศผลการประกวดชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
39 งานประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan ESD Award ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ
40 แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ล่าสุด กลุ่มนโยบายและแผน
41 ประเด็นแก้ไขแบบติดตามประเมินผล ปี 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
42 แบบติดตามมาตรฐานเขต กลุ่มนโยบายและแผน
43 แบบติดตามตัวชี้วัด กลุ่มนโยบายและแผน
44 คู่มืออับโหลดตัวชี้วัด และมาตรฐานเขต กลุ่มนโยบายและแผน
45 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มอำนวยการ
46 ข้อมุลสารสนเทศ 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
47 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มอำนวยการ
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบสอง (ระดับประเทศ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบสอง (ระดับประเทศ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
50 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 กลุ่มอำนวยการ
51 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพิ่มเติม กลุ่มนโยบายและแผน
52 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง กลุ่มนโยบายและแผน
53 คู่มือขอตั้งงบลงทุน 2564 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนโยบายและแผน
54 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน
55 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ครั้งที่ 3/2562 กลุ่มอำนวยการ
56 เอกสารประกอบการบรรยาย ของ ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มอำนวยการ
57 เอกสารประกอบการบรรยาย ของดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 กลุ่มอำนวยการ
58 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 Tambon 1 School Project กลุ่มอำนวยการ
59 พัฒนาการจัดการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ
60 การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
61 เอกสารการอบรมควบคุมภายใน กลุ่มอำนวยการ
62 ปฏิทินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน
63 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
64 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
65 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) กลุ่มอำนวยการ
66 วาระการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
67 ข้อสอบวรรณคดีและวรรณกรรม ม.๑-๖ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
68 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ กลุ่มอำนวยการ
69 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ พระคู่บ้าน (ชุดของขวัญ) กลุ่มอำนวยการ
70 ประกาศเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา,ตำแหน่งว่าง 1-15 สค 62 และคำร้องขอย้ายผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 กลุ่มอำนวยการ
72 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ครั้งที่ 2/2562 กลุ่มอำนวยการ
73 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ
74 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบ
75 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม กลุ่มอำนวยการ
76 การเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
77 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และแจ้งสถานที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
78 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มอำนวยการ
79 รายงานการประชุม 17 ตุลาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสอง (ระดับประเทศ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
81 เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็น "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
82 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
83 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มอำนวยการ
85 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ปฏิทินการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
87 ปฏิทินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
88 แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
89 แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
90 ขอประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐ กลุ่มอำนวยการ
91 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (ใช้ไฟล์นี้ค่ะ) กลุ่มนโยบายและแผน
92 ขอส่งวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 กลุ่มอำนวยการ
93 การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ
94 ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ
95 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
96 ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๔ กลุ่มอำนวยการ
97 การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กลุ่มอำนวยการ
98 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ ปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
99 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
100 ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมกันฟังเสวนา "ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก" กลุ่มอำนวยการ
101 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กลุ่มอำนวยการ
102 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8 - จีน ครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
103 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
104 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับภาค/ระดับประเทศ โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
105 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุ่มนโยบายและแผน
106 ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
107 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต กลุ่มอำนวยการ
108 Powerpoint ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
109 ขอส่งวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 กลุ่มอำนวยการ
110 ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดโครงการ "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
111 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
112 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6" กลุ่มอำนวยการ
113 ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ ๘ กลุ่มอำนวยการ
114 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม กลุ่มอำนวยการ
115 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์ "โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน" กลุ่มอำนวยการ
116 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
117 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุ่มนโยบายและแผน
118 ขอความร่วมมือเผยแพร่การคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
119 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ กลุ่มอำนวยการ
120 คู่มือการรับบริการของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
121 ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
122 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และงานวันยุวกวี ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
123 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มอำนวยการ
124 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศาสตร์พระราชาฯ" และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มอำนวยการ
125 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) กลุ่มอำนวยการ
126 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)" ภายใต้แนวคิด "Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต" กลุ่มอำนวยการ
127 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค" กลุ่มอำนวยการ
128 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
129 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
130 เชิญร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี "ชลบุรีน่าเที่ยว" ปีที่ 1 ชิงทุนการศึกษา 3,000 บาท กลุ่มอำนวยการ
131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
132 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้ารับการอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander" กลุ่มอำนวยการ
133 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
134 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศาสตร์พระราชาฯ" และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มอำนวยการ
135 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑ และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
136 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
137 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" กลุ่มอำนวยการ
138 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน
139 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ปจด.กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
140 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดวงดนตรีไทย ในงานประเพณีฉลองสมโภชพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
141 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม กลุ่มอำนวยการ
142 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กลุ่มอำนวยการ
143 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
144 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี) กลุ่มอำนวยการ
145 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
146 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษออนไลน์ รุ่นที่ 39 "EOL Corporate for Educational Mission" กลุ่มอำนวยการ
147 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 General English Proficiency Online Test by System (GEPOT 8) กลุ่มอำนวยการ
148 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีปิดทองจังโก รอบองค์พระธาตุดวงแก้วรัศมี กลุ่มอำนวยการ
149 กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
150 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 กลุ่มอำนวยการ
151 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๑/NACE 2018: สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" กลุ่มอำนวยการ
152 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
153 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
154 การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
155 กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา กลุ่มอำนวยการ
156 ด่วน!!! ให้เบิกจ่ายและรายงานผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอิสลามศึกษา ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
157 ด่วน!!! ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 / 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
158 ด่วน!!! ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
159 การดำเนินการโครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มอำนวยการ
160 แบบรายงานการอ่านรู้ เรื่องตามแนว PISA ม1-3 เดือนมกราคม 61 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
161 แบบรายงานการอ่านการเขียน ชั้น ป 1 ถึง 6 (มกราคม 2561) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
162 เครื่องมือการรู้เรื่องการอ่าน PISA ม.๑ - ม.๓ (มกราคม ๒๕๖๑) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
163 เครื่องมือความสามารถในการอ่านและการเขียน ป.๑ - ป.๖ (มกราคม ๒๕๖๑) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
164 ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++ กลุ่มอำนวยการ
165 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
166 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
167 ขอแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กลุ่มอำนวยการ
168 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
169 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
170 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอข้อมูลประวัติและผลงานโครงการ "เยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561" กลุ่มอำนวยการ
171 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการ
172 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มอำนวยการ
173 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. กลุ่มอำนวยการ
174 การรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลสำคัญและวันหยุดราชการต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มอำนวยการ
175 ขอประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
176 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
177 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
178 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว (สำนักงานประกันสังคม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
179 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการสวดธัมมจักปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 กลุ่มอำนวยการ
180 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
181 ด่วน!!! ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการหาผู้รับจ้าง และส่งสำเนาสัญญาเพื่อก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ GFMIS กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
182 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
183 เอกสารประชาสัมพันธ์ "ภาพข่าว...เล่าเรื่อง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา" กลุ่มอำนวยการ
184 เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Warehouse Sale 2017 ส่วนลดสูงสุด 90% กลุ่มอำนวยการ
185 เอกสารประกวดราคาโรงเรียนบ้านสีล้ง กลุ่มอำนวยการ
186 เอกสารประกวดราคาโรงเรียนวัดบางเกลือ กลุ่มอำนวยการ
187 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
188 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
189 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กลุ่มอำนวยการ
190 ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" กลุ่มอำนวยการ
191 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ปจด.พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
192 การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ กลุ่มอำนวยการ
193 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2560 กลุ่มอำนวยการ
194 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2560 (70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
195 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ กลุ่มอำนวยการ
196 การจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
197 สรุปผลรายงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
198 ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
199 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ กลุ่มนโยบายและแผน
200 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ กลุ่มนโยบายและแผน
201 นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสปราศจากการทุจริต กลุ่มนโยบายและแผน
202 แบบรายงานการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ม1 - 3 ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน 60 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
203 แบบรายงานการอ่านการเขียน ชั้น ป 1 ถึง 6 ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน 60 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
204 เครื่องมือการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ชั้น ม1.-ม.3 ครั้งที่3 เดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
205 เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ชั้นป . 1 - 6 ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
206 แผนผังการปฏบัติงานเรื่องร้องเรียน (เขตสุจริต) กลุ่มบริหารงานบุคคล
207 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... กลุ่มอำนวยการ
208 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
209 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยพัฒนาผู้เรียนสำหรับครูภาคตะวันออก กลุ่มอำนวยการ
210 ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Education for Science and Math - STEM Framework กลุ่มบริหารงานบุคคล
211 ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กลุ่มอำนวยการ
212 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
213 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
214 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. กลุ่มอำนวยการ
215 ตัวอย่างข้อมูล ปย.1 ปย.2 CSA กลุ่มอำนวยการ
216 ตัวอย่างข้อมูล ปย.1 ปย.2 CSA กลุ่มอำนวยการ
217 ควบคุมภายในส่วนงานย่อย (กลุ่ม/งาน) กลุ่มอำนวยการ
218 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
219 การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ กลุ่มอำนวยการ
220 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมแสงแห่งรักออนไลน์ ตามโครงการ "แสงแห่งรัก" โดยธนาคารออมสิน กลุ่มอำนวยการ
221 ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
222 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มอำนวยการ
223 ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ กลุ่มอำนวยการ
224 ขอเชิญชวนสั่งหนังสือ "เล่าเรื่องเมืองแปดริ้ว พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา" กลุ่มอำนวยการ
225 ขอแจ้งเลื่อนประชุมซักซ้อมข้าราชการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดดอกไม้จันทน์ กลุ่มอำนวยการ
226 การประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ กลุ่มอำนวยการ
227 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
228 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
229 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กลุ่มอำนวยการ
230 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อป้องกันการพลัดหลง กลุ่มอำนวยการ
231 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
232 ประชาสัมพันธ์เข้าชมการแสดงหุ่นละครเล็ก กลุ่มอำนวยการ
233 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเชีย ๒๐๑๗" กลุ่มอำนวยการ
234 รายงานผลการแข่งขันทักษะอาเซียน ปี ๒๕๖๐ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
235 โครงการจัดสร้างพระกิ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐ กลุ่มอำนวยการ
236 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ" กลุ่มอำนวยการ
237 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ " ๙ ความดีที่พ่อสอน " กลุ่มอำนวยการ
238 ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณในสังกัดสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มอำนวยการ
239 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กลุ่มอำนวยการ
240 แนวทางการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
241 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
242 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอตกลงเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
243 การนำวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษมาใช้บังคับกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
244 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี กลุ่มอำนวยการ
245 การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ กลุ่มอำนวยการ
246 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑๐ กลุ่มอำนวยการ
247 แบบรายงานการอ่านการเขียน ชั้นป.1-6 ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2560 และแบบรายงานการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนว PISA ม1 - 3 ครั้งที่ 2 สิงหาคม 60 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
248 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ
249 ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกีนรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" กลุ่มอำนวยการ
250 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2560" (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี) กลุ่มอำนวยการ
251 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กลุ่มอำนวยการ
252 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น กลุ่มบริหารงานบุคคล
253 แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ส่วนที่ 4 - 5 กลุ่มนโยบายและแผน
254 แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ส่วนที่ 2 - 3 กลุ่มนโยบายและแผน
255 แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ส่วนที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน
256 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
257 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
258 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
259 แบบติดตามฯยุทธศาสตร์ นโยบาย ปีงบประมาณ60 (15มิย60) กลุ่มนโยบายและแผน
260 สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
261 แบบบันทึกผลการทดสอบการอ่าน การเขียน ระดับชัน ม.1 - ม.3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน 2560) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
262 แบบบันทึกผลการทดสอบการอ่าน การเขียน ระดับชัน ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน 2560) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
263 การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปใช้ และแจ้งโครงสร้างแบบทดสอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ (O-NET และ NT) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
264  คู่มือ การวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2560) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
265 คู่มือ การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2560) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
266 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
267 การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
268 แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ MOENet กลุ่มอำนวยการ
269 การสำรวจข้อมูลวิชาเอกของข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
270 แก้ไขข้อมูลเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน
271 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์