Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 เอกสารประกอบการบรรยาย ของดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 กลุ่มอำนวยการ
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 Tambon 1 School Project กลุ่มอำนวยการ
3 พัฒนาการจัดการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ
4 การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
5 เอกสารการอบรมควบคุมภายใน กลุ่มอำนวยการ
6 ปฏิทินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน
7 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
8 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
9 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) กลุ่มอำนวยการ
10 วาระการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
11 ข้อสอบวรรณคดีและวรรณกรรม ม.๑-๖ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
12 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ กลุ่มอำนวยการ
13 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ พระคู่บ้าน (ชุดของขวัญ) กลุ่มอำนวยการ
14 ประกาศเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา,ตำแหน่งว่าง 1-15 สค 62 และคำร้องขอย้ายผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 กลุ่มอำนวยการ
16 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ครั้งที่ 2/2562 กลุ่มอำนวยการ
17 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ
18 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบ
19 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม กลุ่มอำนวยการ
20 การเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
21 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และแจ้งสถานที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
22 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มอำนวยการ
23 รายงานการประชุม 17 ตุลาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสอง (ระดับประเทศ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็น "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
26 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มอำนวยการ
29 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ปฏิทินการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
31 ปฏิทินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
32 แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
33 แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
34 ขอประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐ กลุ่มอำนวยการ
35 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (ใช้ไฟล์นี้ค่ะ) กลุ่มนโยบายและแผน
36 ขอส่งวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 กลุ่มอำนวยการ
37 การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ
38 ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ
39 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
40 ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๔ กลุ่มอำนวยการ
41 การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กลุ่มอำนวยการ
42 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ ปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
43 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
44 ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมกันฟังเสวนา "ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก" กลุ่มอำนวยการ
45 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กลุ่มอำนวยการ
46 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8 - จีน ครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
47 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับภาค/ระดับประเทศ โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
49 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุ่มนโยบายและแผน
50 ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
51 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต กลุ่มอำนวยการ
52 Powerpoint ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
53 ขอส่งวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 กลุ่มอำนวยการ
54 ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดโครงการ "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
55 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6" กลุ่มอำนวยการ
57 ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ ๘ กลุ่มอำนวยการ
58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม กลุ่มอำนวยการ
59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์ "โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน" กลุ่มอำนวยการ
60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
61 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุ่มนโยบายและแผน
62 ขอความร่วมมือเผยแพร่การคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
63 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ กลุ่มอำนวยการ
64 คู่มือการรับบริการของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
66 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และงานวันยุวกวี ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
67 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มอำนวยการ
68 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศาสตร์พระราชาฯ" และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มอำนวยการ
69 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) กลุ่มอำนวยการ
70 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)" ภายใต้แนวคิด "Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต" กลุ่มอำนวยการ
71 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค" กลุ่มอำนวยการ
72 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
73 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
74 เชิญร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี "ชลบุรีน่าเที่ยว" ปีที่ 1 ชิงทุนการศึกษา 3,000 บาท กลุ่มอำนวยการ
75 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
76 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้ารับการอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander" กลุ่มอำนวยการ
77 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศาสตร์พระราชาฯ" และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มอำนวยการ
79 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑ และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
80 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
81 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" กลุ่มอำนวยการ
82 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน
83 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ปจด.กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
84 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดวงดนตรีไทย ในงานประเพณีฉลองสมโภชพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
85 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม กลุ่มอำนวยการ
86 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กลุ่มอำนวยการ
87 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
88 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี) กลุ่มอำนวยการ
89 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
90 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษออนไลน์ รุ่นที่ 39 "EOL Corporate for Educational Mission" กลุ่มอำนวยการ
91 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 General English Proficiency Online Test by System (GEPOT 8) กลุ่มอำนวยการ
92 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีปิดทองจังโก รอบองค์พระธาตุดวงแก้วรัศมี กลุ่มอำนวยการ
93 กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
94 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 กลุ่มอำนวยการ
95 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๑/NACE 2018: สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" กลุ่มอำนวยการ
96 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
97 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
98 การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
99 กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา กลุ่มอำนวยการ
100 ด่วน!!! ให้เบิกจ่ายและรายงานผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอิสลามศึกษา ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
101 ด่วน!!! ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 / 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102 ด่วน!!! ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103 การดำเนินการโครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี กลุ่มอำนวยการ
104 แบบรายงานการอ่านรู้ เรื่องตามแนว PISA ม1-3 เดือนมกราคม 61 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
105 แบบรายงานการอ่านการเขียน ชั้น ป 1 ถึง 6 (มกราคม 2561) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
106 เครื่องมือการรู้เรื่องการอ่าน PISA ม.๑ - ม.๓ (มกราคม ๒๕๖๑) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
107 เครื่องมือความสามารถในการอ่านและการเขียน ป.๑ - ป.๖ (มกราคม ๒๕๖๑) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
108 ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++ กลุ่มอำนวยการ
109 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
110 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
111 ขอแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กลุ่มอำนวยการ
112 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
113 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอข้อมูลประวัติและผลงานโครงการ "เยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561" กลุ่มอำนวยการ
115 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการ
116 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มอำนวยการ
117 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. กลุ่มอำนวยการ
118 การรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลสำคัญและวันหยุดราชการต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มอำนวยการ
119 ขอประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
120 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
122 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว (สำนักงานประกันสังคม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
123 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการสวดธัมมจักปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 กลุ่มอำนวยการ
124 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
125 ด่วน!!! ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการหาผู้รับจ้าง และส่งสำเนาสัญญาเพื่อก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ GFMIS กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
126 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
127 เอกสารประชาสัมพันธ์ "ภาพข่าว...เล่าเรื่อง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา" กลุ่มอำนวยการ
128 เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Warehouse Sale 2017 ส่วนลดสูงสุด 90% กลุ่มอำนวยการ
129 เอกสารประกวดราคาโรงเรียนบ้านสีล้ง กลุ่มอำนวยการ
130 เอกสารประกวดราคาโรงเรียนวัดบางเกลือ กลุ่มอำนวยการ
131 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
132 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
133 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กลุ่มอำนวยการ
134 ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" กลุ่มอำนวยการ
135 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ปจด.พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
136 การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ กลุ่มอำนวยการ
137 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2560 กลุ่มอำนวยการ
138 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2560 (70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
139 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ กลุ่มอำนวยการ
140 การจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
141 สรุปผลรายงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
142 ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
143 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ กลุ่มนโยบายและแผน
144 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ กลุ่มนโยบายและแผน
145 นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสปราศจากการทุจริต กลุ่มนโยบายและแผน
146 แบบรายงานการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ม1 - 3 ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน 60 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
147 แบบรายงานการอ่านการเขียน ชั้น ป 1 ถึง 6 ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน 60 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
148 เครื่องมือการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ชั้น ม1.-ม.3 ครั้งที่3 เดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
149 เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ชั้นป . 1 - 6 ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
150 แผนผังการปฏบัติงานเรื่องร้องเรียน (เขตสุจริต) กลุ่มบริหารงานบุคคล
151 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... กลุ่มอำนวยการ
152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
153 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัยพัฒนาผู้เรียนสำหรับครูภาคตะวันออก กลุ่มอำนวยการ
154 ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Education for Science and Math - STEM Framework กลุ่มบริหารงานบุคคล
155 ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กลุ่มอำนวยการ
156 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
157 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
158 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. กลุ่มอำนวยการ
159 ตัวอย่างข้อมูล ปย.1 ปย.2 CSA กลุ่มอำนวยการ
160 ตัวอย่างข้อมูล ปย.1 ปย.2 CSA กลุ่มอำนวยการ
161 ควบคุมภายในส่วนงานย่อย (กลุ่ม/งาน) กลุ่มอำนวยการ
162 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
163 การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ กลุ่มอำนวยการ
164 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมแสงแห่งรักออนไลน์ ตามโครงการ "แสงแห่งรัก" โดยธนาคารออมสิน กลุ่มอำนวยการ
165 ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
166 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มอำนวยการ
167 ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ กลุ่มอำนวยการ
168 ขอเชิญชวนสั่งหนังสือ "เล่าเรื่องเมืองแปดริ้ว พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา" กลุ่มอำนวยการ
169 ขอแจ้งเลื่อนประชุมซักซ้อมข้าราชการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดดอกไม้จันทน์ กลุ่มอำนวยการ
170 การประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ กลุ่มอำนวยการ
171 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
172 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
173 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กลุ่มอำนวยการ
174 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อป้องกันการพลัดหลง กลุ่มอำนวยการ
175 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
176 ประชาสัมพันธ์เข้าชมการแสดงหุ่นละครเล็ก กลุ่มอำนวยการ
177 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเชีย ๒๐๑๗" กลุ่มอำนวยการ
178 รายงานผลการแข่งขันทักษะอาเซียน ปี ๒๕๖๐ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
179 โครงการจัดสร้างพระกิ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐ กลุ่มอำนวยการ
180 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ" กลุ่มอำนวยการ
181 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ " ๙ ความดีที่พ่อสอน " กลุ่มอำนวยการ
182 ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณในสังกัดสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มอำนวยการ
183 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กลุ่มอำนวยการ
184 แนวทางการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
185 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
186 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอตกลงเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
187 การนำวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษมาใช้บังคับกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
188 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี กลุ่มอำนวยการ
189 การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ กลุ่มอำนวยการ
190 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑๐ กลุ่มอำนวยการ
191 แบบรายงานการอ่านการเขียน ชั้นป.1-6 ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2560 และแบบรายงานการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนว PISA ม1 - 3 ครั้งที่ 2 สิงหาคม 60 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
192 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ
193 ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกีนรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" กลุ่มอำนวยการ
194 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2560" (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี) กลุ่มอำนวยการ
195 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กลุ่มอำนวยการ
196 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น กลุ่มบริหารงานบุคคล
197 แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ส่วนที่ 4 - 5 กลุ่มนโยบายและแผน
198 แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ส่วนที่ 2 - 3 กลุ่มนโยบายและแผน
199 แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ส่วนที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน
200 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
201 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
202 แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ปจด.กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
203 แบบติดตามฯยุทธศาสตร์ นโยบาย ปีงบประมาณ60 (15มิย60) กลุ่มนโยบายและแผน
204 สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
205 แบบบันทึกผลการทดสอบการอ่าน การเขียน ระดับชัน ม.1 - ม.3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน 2560) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
206 แบบบันทึกผลการทดสอบการอ่าน การเขียน ระดับชัน ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน 2560) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
207 การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปใช้ และแจ้งโครงสร้างแบบทดสอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ (O-NET และ NT) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
208  คู่มือ การวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2560) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
209 คู่มือ การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2560) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
210 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
211 การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
212 แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ MOENet กลุ่มอำนวยการ
213 การสำรวจข้อมูลวิชาเอกของข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
214 แก้ไขข้อมูลเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน
215 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์