Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 แบบฟอร์มการจัดซื้อจะดจ้างตามโครงการอาหารกลางวัน (จากหน่วยตรวจสอบภายใน) ผู้ดูแลระบบ
2 รายงานประเมินภายใน2562 ผู้ดูแลระบบ
3 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบ
4 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม กลุ่มอำนวยการ
5 การเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
6 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และแจ้งสถานที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ