ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางเนตรนภิส นพเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณนายวชิรวิชญ์ จอกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้น้อยน.ส.วรรณา จิตรวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้านายสายชล สำนักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่งนายอำนวย ตอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมานรัตนารามนายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงนางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขวงกลั่นนางสาวอนัญญ์ธร ปลอดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 21นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์นายสมศักดิ์ สนกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์นายอานุภาพ บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงตาหอมนางสาวนิตยา มิตรมานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์นางสาวนงนารถ ยุทธนาวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเอกนางปานจันทร์ สุริยะอัมพรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรามัญนายธรรมนูญ แก้วเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศนางสาววัชนี ชูสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพังคลีน.ส.ปราณี แพรเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุงน.ส.ธัญลักษณ์ ปลอดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไทรนางสุกัญญา ธุวสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารนายธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพานทองน.ส.จารุวรรณ จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดยาวน.ส.จินดาวรรณ ประยูรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพิมลเสนีนางสาวศศิเพ็ญ แก้วรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางผึ้งนายพสิษฐ์ เรือนคำงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ประเวศนายทิพากร พิศโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณนายสรวีย์ สุริยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาณิตารามนางเมธาพร ยศยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีนายนิมิตร อิสระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกเฌอน.ส.อวยพร สุรินทร์ประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวนายสุดใจ ศิริสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนานายสมนึก จันทะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขนางอารีย์ บุญสร้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะนางนุชนาถ ธงทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธารามนายกฤติพงษ์ ทองฉาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพระนางวันดี จิตรแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตนายนิทัศน์ ธรรมประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียนนายวุฒิ อิสระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกานางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่านางโกศล อู่เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20นายสุวิทย์ วังราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางขนากนายอุบล พัฒนาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุงนางทัศนีย์ แก่นภมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17นางสลีลา ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์น.ส.สุปราณี เพชรน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมนายมนตรี พิมแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำนายปรีชา เกตุผดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงแพ่งน.ส.นิตยา มัสเยาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากบึงสิงโตนายณัฐพล เลิศเชาวน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18นางรัชนี ธรรมประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบนนายไววิทย์ นาถ้ำพลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุเคราะห์นายสนั่น นุชพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)นายอิทธิพร รุจะศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมนายวิมล สมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทรายนายไพโรจน์ วงศ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามจันทร์นางสุริสา กาญจนเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรนายทวี เพชรพยอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจนายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมงคลนายสุริยา ศรีโภคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแสมนายบุญเลิศ ค่อนสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์