ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1น.ส.จินต์จุฑา เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางปียานุช อรรคบุตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางเสาวรส สร้อยทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางฐิติรัตน์ จันทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวชุติมณฑ์ แสงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือนางสาวเบญจพร พรอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราวนางสาวเสาวนีย์ ยงสวัสดิ์
ลูกจ้างช่วคราว