ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
ทำเนียบกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางกำไร นาคประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนางนฤมล สินเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางกฤษณี จอนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางกัญศลักษณ์ วิโรจนุปถัมภ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางกาญจนา ศรีมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ