ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1น้ำอ้อย ไกรชิต
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลวิภา โนรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางประภัสสร เณรศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษน.ส.จรัสศรี แสงมรกต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายสหพัฒน์ สุขพาณิชพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการน.ส.ศุภนิดา จินดาวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคคลปฏิบัติการนางวราภรณ์ คุรุเวชสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางศศิอุษา เพ็งมาก
นิติกรชำนาญการพิเศษนางสาวริลรดา โหมดศิริ
ครูอัตราจ้างนางสาวคริสมาส กรรณรงค์
ลูกจ้างชั่วคราว