ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ทำเนียบลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายสมิง แดงเจริญ
พนักงานพัสดุ 2นายอุดม สิงห์ภิรมย์
พนักงานธุรการ 3นายวรยุทธ อินทรชิต
ช่างไฟฟ้า ชั้น 3นายมานพ ดุลยะเฮง
พนักงานขับรถยนต์นายสมชาย จั่นเจริญ
ช่างไม้ ชั้น 4นายธงชัย พัดทอง
ช่างไม้ ชั้น 4นายสมสุข เกษมสุข
พนักงานธุรการ 2นายสุชาติ ศรีเจริญ
พนักงานธุรการ 3นางมณฑา รุ่งแสง
พนักงานธุรการ 2นายช้วน ไกรทอง
ยามรักษาความปลอดภัยนางมาริษา มัดดียะห์
แม่บ้าน