ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษนางปราณี บัวทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนางปียานุช อรรคบุตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวอังคณา รัตนมังคละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวสุวิชา เพียรพิจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการนายณัฐพล พหลธรรมสาร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นางสาวแก้วกาญจน์ ธนวัฒนากร
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด