ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนายนครินทร์ อินทร์กัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวอังคณา รัตนมังคละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวสุวิชา เพียรพิจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนายณัฐพล พหลธรรมสาร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์