ข้อมูลกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ทำเนียบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1น.ส.ไพลิน ศรีสอ้าน
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์น.ส.อารีย์รักษ์ ศรีติมงคล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษนางรวีฐภัสร์ แก้วพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษน.ส.ปรินดา บุญรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางชนัญชิดา น้อมวัฒนะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางจินตนา นิมาแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาววิภาภรณ์ นันต๊ะนา
พนักงานราชการนางสาวนัยนา สุขถาวร
ลูกจ้างชั่วคราว