ข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีฯ
ทำเนียบศูนย์เทคโนโลยีฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายมนูญ พิสมัย
เจ้าหน้าที่ ICT / DLTVนางนฤมล สินเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ