ข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีฯ
ทำเนียบศูนย์เทคโนโลยีฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายมนูญ พิสมัย
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ