ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายมนูญ พิสมัย
เจ้าหน้าที่ ICT / DLTVนางนฤมล สินเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ