ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1



นายสุขใจ ดวงประเสริฐ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา



น.ส.ศศิณัฐ หงษ์ภู่
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ



นายณรงค์ จุนเจริญวงศา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ



นายอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ



นางสกุลพร ทองไพจิตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ



นายบุญโชติ แก้วแสนสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ



น.ส.ศุภากร เดโชชัยวุธ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ



น.ส.กชกร นิ่มแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ



น.ส.สุธิดา ศิริสาคร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน