แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  เป็นเพียงแนวทางในการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรไปแล้วนั้น  เนื้อหาข้อความตามแบบฟอร์มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินการจริงของโรงเรียนได้  
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...