แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 105 (ง.241 เลขที่ส่งออกที่ ศธ 04002/5275 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับภูมิภาค มาตั้งจ่ายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป) ให้ส่งรายละเอียดข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ที่ได้จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินด้วย โดยให้ใช้รหัสงบประมาณ 2000434002000000 รหัสแหล่งของเงิน กรณีค่าใช้สอย (จัดจ้าง) ให้ใช้ 6111220 และกรณีค่าวัสดุ (จัดซื้อ) ให้ใช้ 6111230
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...