แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เชิญชวนเข้าร่วมเสนอข้อมูลประวัติและผลงานโครงการ "เยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561"
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ส่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ได้จากเอกสารประกอบ 1
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ  ดาวน์โหลดจากเอกสารประกอบ 2  และ
ดาวน์โหลดแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน  จากเอกสารประกอบ 3
รายละเอียดเพิ่มเติมสืบค้นข้อมูลทางเว็ปไซต์ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=1690&filename=index

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...