แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146
                ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ปี  2561  ให้กับโรงเรียน  รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรงบประมาณฯ ที่ได้แจ้งแล้ว  นั้น

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณปี  2561  ครั้งที่ 146  (ง.241 เลขที่ส่งออกที่ ศธ 04002/5537 ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2560) แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการ  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ  กิจกรรม  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  งบดำเนินงาน  มาตั้งจ่ายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (วงเงินตั้งแต่ 5,000  บาทขึ้นไป)  ให้ส่งรายละเอียดข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ที่ได้จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP)  พร้อมเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินด้วย  โดยให้ใช้รหัสงบประมาณ  2000429052000000   รหัสแหล่งของเงิน  กรณีค่าใช้สอย (จัดจ้าง) ให้ใช้  6111220  และกรณีค่าวัสดุ (จัดซื้อ) ให้ใช้  6111230

                จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...