แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2560 (70%)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉช. เขต 1

        สพป.ฉช. เขต 1 ได้โอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝาก  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  และดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ส่งที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2560

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...