แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แบบรายงานการอ่านการเขียน ชั้นป.1-6 ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2560 และแบบรายงานการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนว PISA ม1 - 3 ครั้งที่ 2 สิงหาคม 60
  เรียน  ผู้บริหารในสังกัด  
          ให้ทางโรงเรียนในสังกัด
              1. รายงานผลการทดสอบการอ่านการเขียน  ชั้นป.1- ป.6  และ ม.1- ม.3 (ในโรงเรียนขยายโอกาส)            ครั้งที่ 2  เดือนสิงหาคม  2560 (ตามแบบรายงานดังแนบ)และส่งผลมายัง เมล   nomsod_2502@hotmail.com      
              2. รายงานผลการอ่านการเขียนป. 1 - ป. 6  และ ม.1 - ม.3  (ในโรงเรียนขยายโอกาส)  ทางระบบ E-MES      ให้เสร็จสิ้นในวันที่  25  สิงหาคม  2560

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...