แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คู่มือ การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2560)
http://www.padriew1.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147492763&Ntype=1
 
กลับไปหน้าก่อน...