ชื่อเอกสาร : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...